Close

Press/Media

AIR/Door Darshan

Subhra Ranjan Dash

Email : subhradas[dot]airddnews[at]gmail[dot]com
Phone : 9437160390

Anupam Bharat

Prakash kumar Hati

Phone : 7377777006

Bajrabana

Saroj Kumar Mangaraj (Editor)

Email : sarojmangaraj80[at]gmail[dot]com
Phone : 9337553449

Bajrakila /Astakila/Hiranchala

Iswar Chandra Mangaraj

Email : iswarmangaraj49[at]gmail[dot]com
Phone : 9437063126

Bisaya

P.Tripathi Balaji Patro (Editor)

Email : bisayanewspaper[at]gmail[dot]com
Phone : 9861128283

Dharitri

Lokanath Mishra

Email : lokanath[dot]skul[at]gmail[dot]com
Phone : 7894462913

Dhwani (F.A)

Ashok Kumar Pattanaik

Email : asokpattanaik7[at]gmail[dot]com
Phone : 8249063365

Dunia Khabar

Bhramarabara Sahoo

Email : tb[dot]sahoo93[at]gmail[dot]com
Phone : 9338570903

E.T.V

Santosh Kumar Barik

Email : etvkhordha[at]gmail[dot]com
Phone : 9861464622

Jaancha

Laxmidhar Sahoo

Phone : 7205365519