ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଲଘୁ ଖଣିଜ ତଥା ନିର୍ମାଣ ପଥର ଖାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର

ଲଘୁ ଖଣିଜ ତଥା ନିର୍ମାଣ ପଥର ଖାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଲଘୁ ଖଣିଜ ତଥା ନିର୍ମାଣ ପଥର ଖାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର 17/08/2018 04/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (511 KB) ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର (16 KB)