ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୁଦାଦିଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା

ମୁଦାଦିଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମୁଦାଦିଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା 27/02/2020 12/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)