ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୁଡଦୀୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନୀତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାଇ ବାଡ ଉପରେ ଖୋଲା ମଳତ୍ଯାଗ ନକରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତେକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା।

ମୁଡଦୀୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନୀତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାଇ ବାଡ ଉପରେ ଖୋଲା ମଳତ୍ଯାଗ ନକରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତେକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମୁଡଦୀୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥନୀତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାଇ ବାଡ ଉପରେ ଖୋଲା ମଳତ୍ଯାଗ ନକରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରତେକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। 08/07/2019 17/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (148 KB)