ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିସ୍ଚାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଟେଣ୍ଡର

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିସ୍ଚାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଟେଣ୍ଡର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିସ୍ଚାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଟେଣ୍ଡର 24/05/2018 02/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)