ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣିଧନ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରାଣିଧନ ବୀମା ଯୋଜନା ର ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୧୯-୨୦୨୦

ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣିଧନ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରାଣିଧନ ବୀମା ଯୋଜନା ର ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୧୯-୨୦୨୦
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣିଧନ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରାଣିଧନ ବୀମା ଯୋଜନା ର ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୧୯-୨୦୨୦ 12/05/2020 02/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)